TERMES I CONDICIONS

Mitjançant els presents termes i condicions presentem la informació sobre la plataforma online https://inscripcions.cromride.cat/ca, d’ara endavant la “plataforma” i la web www.100colls.cat d’ara endavant la “web”. L’accés i utilització de la plataforma implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les present condicions d’utilització, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi ni utilitzi la plataforma. Per mitjà de l’acceptació dels termes i condicions el participant manifesta que ha llegit, entès i està d’acord amb els termes i condicions aquí exposats.

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA

Tota la informació que figura a la web i la plataforma referent als articles, les seves característiques, preus i condicions de compra incloent les formes i condicions d’enviament i pagament podran ser modificades per CROM EVENT MANAGEMENT SLU en qualsevol moment i sense previ avís. Alguns aspectes dels “Termes i condicions de compra” podran ser canviats per conveni especial entre el client i CROM EVENT MANAGEMENT SLU sempre sota el consentiment de CROM EVENT MANAGEMENT SLU.

FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA

https://inscripcions.cromride.cat/ca és una plataforma online en la que els usuaris es poden registrar i inscriure per realitzar els esdeveniments organitzats per CROM EVENT MANAGEMENT SLU

Creació d’un perfil d’usuari

Els participants que realitzin la inscripció, pròpia o en representació de tercers, hauran de crear un perfil d’accés a la plataforma omplint les dades que se’ls requereix al formulari específic habilitat per aquesta finalitat.

Inscripció a l’esdeveniment

Per a la inscripció a l’esdeveniment, l’usuari que formalitza la inscripció necessita accedir al seu perfil d’usuari, seleccionar la quantitat de participants – pilots o acompanyants- que formaran part de la inscripció i omplir les dades d’aquests participants, que serà a través del formulari específic habilitat amb aquesta finalitat. L’usuari haurà d’incloure les dades reals i veraços de tots els participants que inscriu, un requisit essencial per a poder gestionar correctament el nostre servei.

Sota cap concepte CROM EVENT MANAGEMENT SLU es responsabilitzarà de la veracitat de les dades d’inscripció facilitades pels participants, pel que cada un d’ells és responsable de les possibles conseqüències, errors i errades que posteriorment puguin derivar-se de la manca de veracitat de les dades.

Les dades de DNI o del document que s’aportin seran utilitzats única i exclusivament pel personal autoritzat de CROM EVENT MANAGEMENT SLU per a la realització de la tasca d’identificació i, en cap cas, es tractarà per a qualsevol altra finalitat.

PROCÉS DE COMPRA

La realització d’una comanda a la plataforma suposa l’acceptació per part del client d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta pel client podrà diferir de les de CROM EVENT MANAGEMENT SLU si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per CROM EVENT MANAGEMENT SLU.

S’entén que el client, en el moment de realitzar la comanda, ha llegit, entès i acceptat lliurement les presents condicions marcant la corresponent casella disponible a aquest efecte.

CROM EVENT MANAGEMENT SLU es reserva el dret d’acceptar o denegar, segons el seu propi criteri, qualsevol sol·licitud de compra, ampliació, renovació, modificació o canvi de qualsevol dels articles exposats a la seva pàgina web.

El client afirma que les seves dades personals, de pagament i d’enviament proporcionades a la plataforma són reals i fiables. En cas que CROM EVENT MANAGEMENT SLU comprovés que alguna o part d’aquestes dades fossin falses, la compra serà automàticament anul·lada i el client no podrà reclamar cap devolució referent a les despeses derivades de la gestió.

En cas que el client proporcioni les dades d’una tercera persona o entitat en fer la compra, el mateix client serà l’únic responsable que aquesta tercera persona o entitat conegui i accepti expressament aquesta situació. Tota la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se per aquest fet recauran totalment sobre el client, eximint a CROM EVENT MANAGEMENT SLU de qualsevol responsabilitat.

PREUS

El lloc web i la plataforma indiquen els preus actuals. Els preus són vàlids en el moment de la seva publicació i poden ser modificats per CROM EVENT MANAGEMENT SLU sense previ avís.

El pagament de l’import de la compra ha de ser rebut per CROM EVENT MANAGEMENT SLU, lliure de comissions bancàries o altres despeses derivades de la transacció.

A més del que disposa l’apartat anterior, s’ha de tenir en compte de realitzar el pagament de les seves compres en EUROS i que totes les possibles comissions bancàries de canvi de moneda aniran a càrrec del client.

En realitzar una transferència internacional, el client haurà d’indicar sempre al seu banc que serà ell qui es farà càrrec de les comissions bancàries i despeses derivades de la transacció. Si no és així, CROM EVENT MANAGEMENT SLU, pot aturar l’enviament de la seva comanda en no rebre la quantitat íntegra de l’import de la compra.

PAGAMENT AMB TARGETA

En el pagament mitjançant càrrec en targeta de crèdit, l’operació és autoritzada per l’entitat emissora de la targeta del client mitjançant connexió a través de la passarel·la de pagament amb l’aplicació REDSYS. El client accedirà a un entorn controlat en el qual proporcionarà directament a l’entitat bancària les dades de la targeta i el connectarà amb el seu banc/caixa per autoritzar l’operació. D’aquesta manera el pagament s’efectuarà de forma directa, legítima i segura mantenint la privacitat de la informació de la targeta en tot moment. La confidencialitat de les seves dades està plenament garantida, tant pel que fa a les seves dades personals com als de les targetes de crèdit per a la realització dels pagaments. CROM EVENT MANAGEMENT SLU, no emmagatzema cap informació de la targeta a la seva web, ja que tota la informació de la targeta s’introdueix directament al TPV virtual.

El frau amb targeta de crèdit és un delicte i CROM EVENT MANAGEMENT SLU prendrà accions judicials contra tot aquell que realitzi o intenti fer una transacció fraudulenta o estafa.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I DEVOLUCIÓ

En el cas que el client no assisteixi a l’esdeveniment. Tindrà dues opcions respecte a la seva compra:

  1. Cedir la seva plaça a una altra persona. Si troba algú que vulgui participar pot realitzar un canvi de nom sense cap cost addicional, sempre i quan ho notifiqui i realitzi el canvi 15 dies abans de la prova.
  2. Es retornarà el 50% de l’import i s’enviarà el kit de participant, llevat del dispositiu de control.

MENORS D’EDAT

Els menors d’edat no poden inscriure’s a cap esdeveniment organitzat per CROM EVENT MANAGEMENT SLU ni subministrar informació personal al lloc web per a ser inclosa en les bases de dades de CROM EVENT MANGEMENT SLU sense l’autorització del seu pare, mare o tutor legal. Si un menor d’edat s’inscriu a un esdeveniment organitzat per CROM EVENT MANAGEMENT SLU se li sol·licitarà l’autorització dels pares o tutors legals abans d’acceptar la seva participació i se li denegarà la participació en cas que no la presenti.

DRETS D’IMATGE

Informem als participants que en la totalitat dels esdeveniments organitzats per CROM EVENT MANAGEMENT SLU es prendran fotografies i/o vídeos durant la seva celebració. El contingut obtingut als diferents esdeveniments seran utilitzats per CROM EVENT MANAGEMENT SLU per a finalitats publicitàries i de comunicació en la web, xarxes socials, etc. La pròpia inscripció i participació a l’esdeveniment suposarà l’acceptació del participant a la captació d’imatges del participant amb la finalitat anteriorment exposada.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Acceptant l’exempció de responsabilitat l’usuari que complimenta el formulari declara que el vehicle que conduirà reuneix tots els requisits legals per a la circulació per vies públiques (permís de circulació, assegurança i ITV vigents), que el conductor disposa de carnet de conduir vigent, i que es fa responsable dels danys que pugui ocasionar a tercers. Així mateix, es compromet a respectar en tot moment les normes de trànsit i eximeix els membres de l’organització de qualsevol responsabilitat derivada de la seva participació als esdeveniments organitzats per CROM EVENT MANAGEMENT SLU.