Protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, LOPDGDD (LO 3/2018 del 5 de desembre) s’informa a l’usuari que s’utilitzaran les seves dades personals sol·licitades en aquest formulari per a poder realitzar els serveis contractats o sol·licitats.

Les dades personals facilitades es tractaran i mantindran mentre existeixi relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals corresponents.

Les dades no es cediran a tercers tret que existeixi una obligació legal.

Com a interessat, l’usuari disposa d’una sèrie de drets, entre ells el dret a conèixer si a l’empresa CROM EVENT MANAGEMENT, SLU amb CIF B17841495  tracta les seves dades personals, i si és així té dret d’accés a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Per a poder exercir aquests drets, o en cas de dubte, l’usuari haurà de dirigir-se info@cromride.cat.

CROM EVENT MANAGEMENT, SLU amb CIF B17841495 necessita, i per això sol·licita, l’autorització expressa per al tractament de dades personals.